POLÍTICA DE PRIVACITAT

Benvingut/da!!!, gràcies pel seu interès en el grup ALARIAM. 

Per nosaltres la satisfacció dels nostres clients i usuaris és el més important, per això volem detallar-li la nostra política de privacitat de la forma més clara possible i com tractem les dades de caràcter personal, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament ( UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

La present política de privacitat s’aplica a les empreses del grup ALARIAM quan actuen com Responsables de Tractament.

En cas que li estiguem reclamant el pagament d’alguna quantitat per compte d’algun dels nostres clients, les empreses del grup ALARIAM actuem en qualitat de Encarregades de Tractament. En aquests casos, el Responsable de Tractament és el client per compte del qual estem reclamant-li la quantitat i per això, es pot adreçar directament davant el mateix per a qualsevol reclamació, impugnació del deute, exercici de drets, manifestar no estar d’acord amb el deute, o qualsevol altra comunicació que desitgi realitzar, sense perjudici que desitgi presentar-lo a nosaltres, en aquest cas li donarem el curs que sigui procedent.

En la resta dels casos, procedim tot seguit a informar-li en matèria de protecció de dades pels tractaments que realitzem en la nostra qualitat de responsables de Tractament.

 

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT:

El Responsable de Tractament de les seves dades dependrà de l’empresa amb la qual vostè mantingui la relació amb el grup ALARIAM,  i de la que li hem informat al moment de contractar els nostres serveis o posar-se en contacte amb nosaltres.

En concret, les empreses del grup ALARIAM que tractem dades personals la formen:

 • ALARIAM WORLD, S.L.U.
 • CIF: B86317443
 • Domicili social: C/ Isla del Hierro, 7, 2º planta, 28703, San Sebastián de los Reyes (Madrid).
 • Telèfon: 91 119 14 50
 • Correu electrònic: legal@alariam.com
 • CORPORACION LEGAL 2001, S.L.
 • CIF: B62995444
 • Domicili social: C/ Isla del Hierro, 7, 2º planta, 28703, San Sebastián de los Reyes (Madrid).
 • Oficines obertes en: C/ Constitució, 1 – 3, 3r. planta. 08960 San Just Desvern (Barcelona).

 

DADES DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

Les dades de contacte del nostre Delegat de Protecció de Dades del grup Alariam son les següents: 

 • Direcció: C/ Isla del Hierro, 7, 2º planta, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid.
 • Email: lopd@alariam.com

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES QUE RECOLLIM:

Les dades personals que tractem com Responsables de Tractament procedeixen de la persona interessada o del seu representant legal.

Si ens proporciona les seves dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que vostè reconeix que la informació i les dades personals que ens proporciona són seves (i de la persona a la qual representa, si escau), i són actuals, exactes i certes, i autoritza que tractem les seves dades per gestionar la consulta o motiu pel qual s’ha posat en contacte amb nosaltres.

En el grup ALARIAM no tractem dades de menors d’edat, i qualsevol usuari que es posi en contacte amb nosaltres haurà de ser major de 14 anys.

Així mateix, tampoc prenem decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades que tenim com Responsables de tractament, ni realitzem perfils amb efectes jurídics o que li afecti significativament de manera similar.

 

MESURES DE SEGURETAT SOBRE LES DADES PERSONALS:

En el grup ALARIAM tractem les dades personals d’acord a les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades, i tenim adoptades totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per garantir la confidencialitat , seguretat i integritat de les dades personals, i que eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, provinguin de l’acció humana , de l’entorn físic o natural.

 

FINALITAT I TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar la relació que els uneix a nosaltres en cada moment.

Si és vostè un client o un proveïdor, tractem les seves dades per a la gestió comercial, administrativa, fiscal i comptable de clients i proveïdors, i persones de contacte d’aquests.

En cas que hagi interposat una reclamació o iniciat qualsevol tipus de procediment, tractem les seves dades per poder portar a terme la defensa de la companyia o complir amb les nostres obligacions legals d’atendre a l’exercici de drets o reclamacions, d’acord amb el RGPD i LOPDGDD, en la normativa de consumidors i usuaris, o en qualsevol altra aplicable en tot moment. 

Si es posa en contacte amb aquesta companyia però no manté cap relació amb nosaltres, tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar el motiu de la seva consulta o petició.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es mantingui la relació amb aquesta companyia, i posteriorment durant el termini que la llei ens obligui a conservar-los, així com durant el termini que prevegi en cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

En cas que vostè s’hagués presentat a una oferta de treball o ens hagués proporcionat  el seu currículum, visiti la nostra política de privacitat al “Portal de l’Ocupació” https://www.alariam.com/index.php/portal-de-locupacio/?lang=ca

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES DADES:

La base legal per al tractament de les seves dades depèn de la finalitat pel qual tractem les seves dades. En aquest sentit, si és vostè un client o proveïdor, tractarem les seves dades per l’execució  del contracte o conveni que els uneix a nosaltres.

Si ha interposat una reclamació o iniciat qualsevol tipus de procediment, la base jurídica pel tractament de les seves dades és l’interès legítim consistent en la defensa de les empreses del grup, i la obligació  legal per complir amb el que preveu el  RGPD  (art. 12) i la LOPDGDD (art. 12, 37), en la normativa de consumidors i usuaris (art. 21 TRLGDCU), o en qualsevol altra aplicable en tot moment.

Si es posa en contacte amb qualsevol de les nostres companyies però no manté cap relació amb nosaltres,  la base jurídica pel tractament de les seves dades és per la obtenció del seu consentiment. 

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens indiqui podrà tenir com a conseqüència que no podrem dur a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

 

DESTINATARIS DE LA CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES:

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, tant els propis com els seus representants, inclosos per via de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedits a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei,  com per exemple, es cedirà a l’agència tributària en cas de clientes i proveïdors, a entitats bancàries en cas de proveïdors, a òrgans judicials, Forces i Cossos de Seguretat, administració públic i entitats inspectores de qualsevol àmbit en cas d’existir procediments judicials o administratius.

D’altra banda, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa en cada moment, com per exemple, als nostres assessors fiscals.

Les seves dades les tractarem sempre dins de l’EEE, i en cas de què algun dels nostres encarregats de tractament realitzés una transferència internacional de dades, o com per exemple en cas del servei de Google Analytics (si visita la nostra pàgina web) el qual té encarregats fora de l’EEE, el tractament es portarà a terme d’acord amb les Decisions de la Comissió Europea, en virtut de clàusules tipus subscrites a tal efecte, la còpia de les quals ens podrà demanar o consultar en la seva respectiva pagina web, o bé perquè es compleixi qualsevol altra de les condicions establertes en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

 

DRETS DELS USUARIS EN PROTECCIÓ DE DADES: 

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se a el tractament, així com a la portabilitat de les dades.

També té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en tractaments automatitzats, inclosa l’elaboració de perfils , així com a revocar el consentiment pel tractament de les seves dades, en cas que l’hagués atorgat. 

En la seva sol·licitud, haurà de fer constar el seu nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, data, signatura, i el dret que desitja exercir, i haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI / NIE, o bé acreditar la seva identitat de qualsevol forma ( ex .: signat amb certificat electrònic, o anàleg).

En el cas que la sol·licitud sigui realitzada pel representant legal de l’interessat, haurà d’adjuntar fotocòpia de l’DNI de tots dos, així com els poders de representació, o autorització especial, o document autèntic que acrediti la representació.

En el cas que tinguem les seves dades amb motiu que li estiguem reclamant una quantitat com a gestora d’impagats, judicial o extrajudicialment, s’haurà d’adreçar al Responsable del Tractament, que serà el client pel qual estiguem actuant. No obstant, si ens l’envia a nosaltres, ha de fer constar en la mateixa tots les dades exposades anteriorment, així com el número de referència que consti a la carta, correu electrònic o SMS de contacte que hagi pogut rebre, a fi de poder localitzar el seu expedient i poder donar-li el tràmit corresponent.

Si el número de telèfon o correu electrònic amb el qual hem contactat no correspon a la persona amb la qual estem intentant contactar, pot enviar-nos un correu electrònic a lopd@alariam.com per tal que puguem gestionar la petició.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a les dades de contacte que assenyala l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament” o en “Dades del Delegat de Protecció de Dades”.

Així mateix, en cas que hi hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent de la relació principal que l’uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la relació que els uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades a dalt indicat, o directament davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www .aepd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

 

TRACTAMENT DE DADES EN CAS QUE LI ESTEM RECLAMANT UN DEUTE 

En cas que tinguem les seves dades amb motiu que li estem reclamant una quantitat per un deute amb algun dels nostres clients, l’informem que el Responsable de Tractament és el client pel qual li estem reclamant el pagament, i les companyies del grup Alariam actuen com encarregades de tractament.

Per tot l’exposat, haurà de dirigir-se davant el nostre client directament en cas que tingui alguna reclamació o vulgui exercir algun dret en protecció de dades. Tot i així, si l’exercici en protecció de dades ens l’envia a nosaltres, haurà de fer constar a la seva petició totes les seves dades identificatives, domicili o email a efectes de notificacions, el número de referència que consti en la carta,  email o SMS de contacte que hagi pogut rebre per tal de poder localitzar el seu expedient, i adjuntar el seu DNI/NIE per acreditar la seva identitat.

Si el número de telèfon o email al que hem contactat no correspon a la persona amb la qual estem intentant contactar, pot enviar-nos un email a legal@alariam.com a fi que puguem gestionar la petició.